Ochrona danych

Witamy na stronie lejapolska.com. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami.

W niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności wyjaśniamy, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Przetwarzanie danych opiera się na zasadach poprawności, legalności, przejrzystości, ochrony poufności oraz poszanowania praw użytkowników.

Państwa dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres komunikatora internetowego) są gromadzone tylko wtedy, gdy przekazują je Państwo z własnej inicjatywy, na przykład poprzez formularz kontaktowy tej strony internetowej (https://lejapolska.com/, w formularzu kontaktowym widać, które dane są zbierane przy wypełnianiu takiego formularza) oraz w adresowanej do nas korespondencji mailowej. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uzyskania oferty produktowej, oraz zawarcia i wykonania umowy (umowy sprzedaży, umowy o świadczenia usług).

Poza tym zapisujemy nadany przez Twojego dostawcę usług internetowych adres IP systemu komputerowego, z którego korzystałeś przy wypełnieniu formularza kontaktowego oraz dzień i godzinę jego wypełnienia. Zbieranie tych danych jest konieczne, żeby w późniejszym czasie móc prześledzić przebieg (ewentualnego) nadużycia Twojego adresu mejlowego, czyli ma na celu nasze prawne zabezpieczenie. Tych danych osobowych nie przekazuje się osobom trzecim.

I. Administratorzy danych osobowych

Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  („RODO”) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

 • Leya Vissers spółka komandytowa z siedzibą w miejsc. Studzieniec (KRS 0000934872), zwana dalej Administratorem Wykonawczym.
 • Leja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejsc. Studzieniec (KRS 0000589056), zwana dalej Współadministratorem.

Współadministratorzy wspólnie  administrują Twoimi danymi osobowymi w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy a następnie jej realizacji (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 2. w celu oferowania Ci przez nas produktów bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego  realizacją  naszego  prawnie  uzasadnionego  w  tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach analitycznych [ogólnej  optymalizacji  naszych  produktów,  optymalizacji  procesów  obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego   interesu   zabezpieczenia   informacji   na   wypadek   prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w  celu  badania  satysfakcji  klientów  będącego  realizacją  naszego  prawnie uzasadnionego  interesu  określania  jakości  naszej  obsługi  oraz  poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W  ramach  umowy  o  współadministrowanie,  razem  ze  Współadministratorem uzgodniliśmy  zakresy  swojej  odpowiedzialności  dotyczącej  wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 • My, jako Administrator Wykonawczy, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego. 
 • Spółka  Leja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, jako  Współadministrator  jest  odpowiedzialna  wobec Ciebie za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw. Niezależnie od tego ustalenia,  możesz  wykonywać swoje  prawa  również  wobec  nas. W  takim przypadku przekażemy Twoje żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje Twoje żądanie.

III. Punkt kontaktowy

Razem  ze  Współadministratorem  postanowiliśmy  ustanowić  wspólny  punkt kontaktowy,  z  którym  możesz  się  skontaktować w sprawach  ochrony  swoich danych  osobowych pod emailem info@lejapolska.com lub  pisemnie na adres naszej siedziby: Studzieniec 28, 64-610 Rogoźno.

IV. Twoje prawa. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania  Twoich  danych  na  podstawie  pkt I pkt 2-6 (czyli  tam,  gdzie przywołujemy  uzasadniony  interes,  ale  z  wyłączeniem  marketingu bezpośredniego) opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych  istnieją  dla  nas  ważne  prawnie  uzasadnione  podstawy,  które  są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W  każdej  chwili  przysługuje  Ci  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.  Jeżeli  skorzystasz  z  tego  prawa –zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, czyli przez 3+1 lat od końca roku, w którym umowa wygasła, w tym okres 3 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na  wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej  chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. 

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty / od otrzymania przez nas Twojej oferty, Twoje dane osobowe związane z uzgodnieniami dotyczącymi tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i  usług  możemy  przetwarzać  do  czasu,  aż  zgłosisz  sprzeciw  względem  ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w tym pośrednikowi komercyjnemu „SAVIA” WILLEM VISSERS, z siedzibą w miejscowości Kicin, ul. Makowa 6, 62-004 Kicin, oraz firmom transportowym, księgowym, prawniczym, podatkowym, informatycznym, likwidatorom szkód,  wykonawcom usług  w  ramach likwidacji szkód,  agencjom marketingowym.

VII. Dane witryny internetowej

Współadministratorzy przetwarzają i przechowują zgromadzone dane (są one zawsze anonimowe) w celu zapewnienia właściwego działania witryny, optymalizacji jej zawartości, przeprowadzenia analizy statystycznej na podstawie zagregowanych danych dotyczących sposobu przeglądania strony, analizy technicznego funkcjonowania strony, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Realizacja tych celów stanowi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f OROD.

Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, a ściślej za każdym razem, gdy pobierane są informacje (lub podejmowana jest próba ich pobrania) z pliku cookie, dane dotyczące tej operacji są przechowywane w pliku dziennika.

Dla każdego pobrania przechowuje się następujący rekord danych:

 • adres IP;
 • region (nie adres), z którego adres IP uzyskuje dostęp do strony internetowej;
 • język przeglądarki, typ przeglądarki (np. Chrome, Firefox, Safari) i system operacyjny;
 • typ urządzenia (np. telefon komórkowy, komputer, tablet);
 • sposób korzystania ze strony internetowej (np. kiedy odwiedzono stronę, które jej części kliknięto, ile czasu spędzono na stronie);
 • witryna, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę.

Za podstawę prawną stosowania plików cookies i innych technik z zakresu web tracking oraz wykorzystywania uzyskanych dzięki nim informacji przyjmuje się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów co do możliwie najlepszej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla użytkowników przygotowania odwiedzin na stronie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskujemy Państwa zgodę na korzystanie z funkcjonalnych i marketingowych plików cookies poprzez ustawienia w sekcji „Cookies i inne podobne techniki” na tej stronie internetowej.

Cookies są zapisane tak długo, jak jest to konieczne na potrzeby realizacji danego celu.

Z naszej strony mogą Państwo zostać przekierowani do witryn firm zewnętrznych za pomocą łączy. Nie jesteśmy administratorem tych stron i nie odpowiadamy za wyświetlane na nich treści ani za standardy ochrony danych stosowane przez takie firmy zewnętrzne. Zalecamy dokładne zapoznanie się z politykami ochrony danych dostępnymi na takich stronach firm zewnętrznych.

VIII. Bezpieczeństwo przechowywanych danych

Przekazywanie i przechowywanie danych nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Administrator  Wykonawczy  i  Współadministrator dokładają jednak wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony danych osobowych i zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem i nadużyciem.

Administrator Wykonawczy i Współadministrator zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Państwa danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Administrator Wykonawczy i  Współadministrator zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które  mają  imienne  upoważnienie  nadane  przez  Administratora  Wykonawczego i Współadministratora  oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania  danych osobowych  zaciągnęły  zobowiązanie  do  zachowania  danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator  Wykonawczy oraz Współadministrator zapewniają odpowiedni poziom  bezpieczeństwa  danych  osobowych.

IX. Zmiany w polityce ochrony prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatności w każdej chwili. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie Polityki ochrony prywatności.

Stan na: maj 2022 r.

x

Formularz kontaktowy